Εταιρικό σχήμα

Συντονιστής του έργου:

Fundatia Dezvoltare in Europa (FDE)

Romania, Bucharest

http://www.fde.ro

Η FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA (FDE) είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008 με βάση την εμπειρία μιας ομάδας επαγγελματιών στον τομέα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κοινωνικών ταμείων. Η FDE, επιθυμεί να (συν)εργάζεται με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη στη Ρουμανία, συμμετέχει επίσης ενεργά στο σχεδιασμό προγραμμάτων προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και συνεχούς κατάρτισης, δραστηριότητες για τις οποίες ο οργανισμός είναι διαπιστευμένος, επιλέγοντας επίσης τα καλύτερα προγράμματα προσανατολισμού και κατάρτισης και εκπονώντας το επαγγελματικό σχέδιο επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Η σχετική εμπειρία της FDE επικεντρώνεται σε τρεις τομείς:

  • Ο πρώτος αφορά την κατάρτιση: η FDE συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης σύμφωνα με το νόμο και με τις ανάγκες κατάρτισης που προσδιορίζονται μέσω της ανάλυσης της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής αγοράς εργασίας, στην οργάνωση και τη διεξαγωγή τέτοιων προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων, μέσω της χρήσης πιστοποιημένων εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα, καθώς και καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης που κατατάσσουν πρώτα την απόκτηση δεξιοτήτων.
  • Ο δεύτερος τομέας είναι ο προσανατολισμός και η επαγγελματική συμβουλευτική, δραστηριότητες για τις οποίες είναι ο οργανισμός είναι διαπιστευμένος, η παροχή πληροφοριών, η καθοδήγηση, η επιλογή των καλύτερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η κατάρτιση του επαγγελματικού σχεδίου, ξεχωριστά και ομαδικά, για αναζήτηση και εύρεση εργασίας.
  • Ο τρίτος τομέας στον οποίο έχει εμπειρία η FDE είναι η διαμεσολάβηση. Για έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, η FDE έχει οργανώσει μια σειρά ομάδων εργασίας, οι οποίες θέτουν τοπική απασχόληση σε τοπικούς εργοδότες, εκδηλώσεις όπου το ίδρυμα διένειμε φυλλάδια για τον προσανατολισμό και την επαγγελματική συμβουλευτική
Οι εταίροι του έργου:

InEuropa srl

Italy, Modena

http://www.progettareineuropa.com

Η InEuropa Srl είναι μια ιταλική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2006 από ειδικούς που εργάζονται σε έργα της ΕΕ πάνω από 20 χρόνια με στόχο την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και ενώσεων στην πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ. Η InEuropa έχει αναπτύξει μια καινοτόμο προσέγγιση που προσδιορίζει ένα έργο ως διαδικασία αλλαγής. Για περισσότερα από 10 χρόνια, η InEuropa είναι η ιταλική κεραία του παγκόσμιου σχεδίου δράσης για τη διεθνή δραστηριότητα, προωθώντας και εφαρμόζοντας προγράμματα ικανά να δημιουργήσουν αλλαγές στις συμπεριφορές προς την αειφορία, ειδικά στα σχολεία. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι η παροχή πληροφοριών, κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης. Η ομάδα της InEuropa αποτελείται από διαμεσολαβητές και ανθρώπους με καταλυτικό ρόλο που μπορούν να εισαγάγουν στρατηγικό σχεδιασμό σε οποιονδήποτε οργανισμό, ευνοώντας τη δικτύωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των κοινωνικών προβλημάτων.
Stichting PRIME

Netherlands, Den Helder

http://brickme.org

Το Stichting PRIME υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα αναπτύσσοντας ένα αειφόρο επιχειρησιακό μοντέλο, βρίσκοντας τον πραγματικό εαυτό τους, την καινοτομία και τον ορισμό μιας στρατηγικής αγοράς go-to-go. Το PRIME έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία (το ταξίδι του ήρωα, τη στρατηγική τυχερών παιχνιδιών), που επιτρέπει να περπατάτε το μακρύ μονοπάτι από την ιδέα να ξεκινήσετε την επιχείρηση για ένταξη. Οι ευέλικτες μεθοδολογίες είναι της εμπειρίας τους στην SCRUM, KANBAN, MANAGEMENT 3.0, Σχεδιασμός Thinking, Gamification, Lego Serious Play και Business Model You. Το PRIME συνδυάζει όλες τις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση σε ένα ενιαίο όνομα BRICKme.
KMOP

Greece, Athens

www.kmop.eu

Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας KMOP, βρίσκεται στην Αθήνα, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η τεχνογνωσία μας σχετίζεται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιπτώσεων κοινωνικών πρωτοβουλιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Απασχόλησης, της Φροντίδας & Ευημερίας και της Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης της Τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. δημιουργώντας ανθεκτικές κοινότητες με ίσες ευκαιρίες για όλους.
Social Innovation Fund

Lithuania, Kaunas

www.lpf.lt

Η Social Innovation Fund (SIF) είναι ενας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1994 για να βοηθήσει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και μειονεκτούντα περιβάλλοντα να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους μέσω της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών, κοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλών. Από την ίδρυσή της, η Social Innovation Fund συνεργάζεται με διαφορετικές ομάδες κοινωνικά μειονεκτούντων εκπαιδευομένων – ανέργων, αναπήρων, μονογονεϊκών, απομακρυσμένων, μεταναστών, γυναικών επιζώντων οικογενειακής βίας. Η SIF παρέχει επίσης βοήθεια σε νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες γυναίκες που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς και της επιχειρηματικότητας.
CARDET

Cyprus, Nicosia

www.cardet.org

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο, με συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Ευρωμεσογειακή περιοχή έρευνας και ανάπτυξης, με πείρα στους τομείς της εκπαίδευσης, της αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των τεχνολογικών λύσεων.

Αποστολή μας είναι να εμπνεύσουμε την εκπαίδευση επόμενης γενιάς και να προωθήσουμε την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω πρακτικών βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία, έρευνας και εξουσιοδοτημένων ανθρώπων. Η ομάδα μας προσπαθεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς όφελος της κοινωνίας. Συνεργαζόμαστε με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε ποικίλους κλάδους στο σχεδιασμό λύσεων για τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις.

Έχουμε συνεργαστεί με οργανισμούς, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ομάδα του CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 200 έργα σε περισσότερες από 40 χώρες, φτάνοντας σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα. Ορισμένα από τα έργα μας υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Commonwealth of Learning, την United Nations Development Program, USAID, EuropeAid, Microsoft, Google, και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ».

FYG Consultores

Spain, Valencia

http://www.fygconsultores.com/

Η FyG Consultores είναι μια εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που ειδικεύεται στην επιχειρηματικότητα και την στήριξει των Start Ups εταιριών, παρέχοντας: επιχειρηματική στρατηγική εκπαίδευση, καινοτομία, δημιουργικότητα και μαθήματα δεξιοτήτων. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και υλοποιήσει μια σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας που ασχολούνται με τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την απασχολησιμότητα, την καθοδήγηση, τη διαχείριση, και την στήριξη των Start Ups, τη διεθνοποίηση και την ανάπτυξη του τομέα Gamification και την Καινοτομία της Επιχειρηματικής Κατάρτισης.
Zenit Formazione

Italy, Formigine

http://www.zenitformazione.com

Η Zenit Formazione, ιδρύθηκε το 2012 από μια μικρή ομάδα ειδικών επαγγελματικής κατάρτισης. Eίναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που συγκεντρώνει ένα κοινό στόχο και ένα σύνολο ικανοτήτων για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού φορέα κατάρτισης ικανό να προσφέρει ποικίλες λύσεις για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Το όραμά μας είναι να αναπτύξουμε τις ικανότητες των νέων που αναζητούν εργασία, των εργαζομένων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις ευκαιρίες προώθησης και εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους, τις εταιρείες που επιθυμούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε έναν όλο και πιο σύνθετο κόσμο και τέλος να προσφέρουμε λύσεις κατάρτισης, δημιουργώντας ένα δίκτυο που ενισχύει τους πόρους και τις δυνατότητές τους.

Η αποστολή του Zenit Formazione είναι:

α) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μαθημάτων κατάρτισης σε επιστημονικό, τεχνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό επίπεδο για ιδιώτες, επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, υγειονομικές αρχές και νοσοκομεία, σε εκπαιδευμένο και μη προσωπικό σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες που είτε χρηματοδοτούνται είτε όχι από δημόσιους ή / και ιδιωτικούς φορείς.

β) Η αναζήτηση, η επιλογή, η κατάρτιση, η παροχή κινήτρων, η ανάπτυξη και η ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού.

γ) η παροχή συμβουλών και η συνδρομή σε εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, δίκτυα επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς δραστηριότητας που υπάρχουν στην περιοχή της τοπικής μας αγοράς.