Αρχική

Σχετικά με το Έργο

Το έργο BRAVE

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι άνεργοι ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση νέας απασχόλησης εξαιτίας των εξειδικευμένων δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά. Για το σκοπό αυτό, το BRAVE αναπτύσσει συγκεκριμένα μαθησιακά μονοπάτια που υποστηρίζουν τους ενήλικες να επανεξετάσουν τη ζωή και τις προσδοκίες τους και να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους επαγγελματικές φιλοδοξίες και στόχους, ως έναν τρόπο να επιτύχουν την προσωπική τους εκπλήρωση. Η πορεία μάθησης επικεντρώνεται τόσο στις προσωπικές όσο και στις κοινωνικές δεξιότητες και στις επιχειρηματικές δεξιότητες, που ολοκληρώθηκε με τα πρωτότυπα των επιχειρηματικών μοντέλων των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα παρέχει δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα προσαρμοσμένα στα νέα απαιτούμενα (βασικές, εγκάρσιες και μαλακές δεξιότητες, επιχειρηματική, ξένη γλώσσα και ψηφιακές δεξιότητες).

Ομάδα Στόχος

Το BRAVE ενδυναμώνει και κινητοποιεί τους άνεργους ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού ή τους ενήλικες που επιθυμούν να αλλάξουν το επαγγελματικό τους προφίλ για να αυξήσουν τις προοπτικές τους και να τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν τις δυνάμεις τους για το κοινωνικό καλό, την προσωπική ανάπτυξή τους και τη θέση τους στην κοινωνία. Αυτό έγινε μέσα από ένα καινοτόμο ταξίδι που πέρασε από την αυτο-ανάπτυξη, τη δημιουργική σκέψη και την εξερεύνηση των προσωπικών τους δυνατοτήτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αύξηση της εμπιστοσύνης, της ευαισθητοποίησης, της προνοητικότητας και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων στο μέλλον, τις επιθυμίες και τις ευκαιρίες του ατόμου, που αντανακλούν επίσης την ποιότητα ζωής των οικογενειών τους. αυξημένες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, βεβαιότητα. βελτιωμένες δεξιότητες στην αγγλική και στις ΤΠΕ και στις ψηφιακές ικανότητες · αυξημένη αυτοεπιχειρηματικότητα, απασχολησιμότητα, θάρρος να πάρει προκλήσεις και να αντιμετωπίσει τους συνομηλίκους από άλλες χώρες · νέες γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Αποτελέσματα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 BRAVE Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΦΑΣΗ 1 - Προσωπική ενδυνάμωση των ανέργων ενηλίκων

Το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και επικαιροποιήθηκε σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό το κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος εστιάζει στις προσωπικές δυνατότητες των άνεργων ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν ξανά την αισιοδοξία τους, να πιστέψουν και να ακολουθήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και επιθυμίες.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 BRAVE Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΦΑΣΗ 2 - Πρωτότυπο επιχειρηματικό μοντέλο

Το δεύτερο κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και επικαιροποιήθηκε σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό το κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος στοχεύει στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού μοντέλου που θα εστιάζει σε προσωπικές φιλοδοξίες και προσδοκίες. Τα επιχειρησιακά μοντέλα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Crowdsourcing του ΙΟ3.

ΦΑΣΗ 2 - Πρωτότυπο επιχειρηματικό μοντέλο

Portfolio επιχειρηματικών μοντέλων του έργου BRAVE (Παράρτημα)

Ο σύνεταιρισμός του BRAVE δημιουργήθηκε με στόχο τη μεταφορά και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, ενισχύοντας άλλους άνεργους ενήλικες με την υποστήριξη των τοπικών ομάδων BRAVE ως μέντορες, σε προσέγγιση από ομοτίμους.

Σύμφωνo συνεργασίας

Παραδοτέο 3: Πλατφόρμα Crowdsourcing

Περισσότερα από 30 επιχειρησιακά μοντέλα έχουν συλλεχθεί και δημοσιευτεί στην πλατφόρμα Crowdsourcing του BRAVE με επιχειρηματικές ιδέες: https://platform.iliketobebrave.eu/

Παραδοτέο 4: MOOC 4.0 για την αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των άνεργων ενηλίκων

Το MOOC 4.0 (Massive Online Open Courses) για την αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ανέργων ενηλίκων δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε. Διατίθεται ηλεκτρονικά.

Άλλα σχετικά παραδοτέα του έργου:

I. ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ BRAVE στις χώρες κοινοπραξίας (Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Λιθουανία) με τη συμμετοχή ανέργων ενηλίκων ή ενηλίκων που επιθυμούν να αλλάξουν το επαγγελματικό τους προφίλ.

ΙΙ. Ομάδα Μεντόρων που αποτελείται από το προσωπικό των εταίρων.
Δημιουργία του συνδέσμου BRAVE: ο στόχος είναι να μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου με την ενίσχυση άλλων ανέργων ενηλίκων με την υποστήριξη των τοπικών ομάδων BRAVE ως μέντορες, σε μια προσέγγιση από ομοτίμους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Γ)

Διοργανώθηκαν 2 διακρατικές εκδηλώσεις κατάρτισης (LTTA) με στόχο τη δοκιμή και την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος BRAVE και την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων των τοπικών ομάδων BRAVE στην πλατφόρμα crowdsourcing:

  • Η πρώτη LTTA (C1) διοργανώθηκε στη Βαλένθια (ES) τον Ιούνιο του 2018 - με τη συμμετοχή 5 αντιπροσώπων των τοπικών ομάδων BRAVE από κάθε χώρα. Το C1 στοχεύει στην εφαρμογή και δοκιμή του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης O1 BRAVE ΦΑΣΗ 1.
  • Η δεύτερη LTTA (C2) διοργανώθηκε στη Modena (IT), τον Φεβρουάριο του 2019 - με τη συμμετοχή 5 αντιπροσώπων των τοπικών ομάδων BRAVE από κάθε χώρα. Το C2 στοχεύει στην εφαρμογή και δοκιμή του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης O2 BRAVE ΦΑΣΗ 2.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Ε)

Σε τοπικό επίπεδο οργανώθηκαν 7 εκδηλώσεις ενημέρωσης (E1-E7) στις χώρες των εταίρων και αποσκοπούσαν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, απευθυνόμενες στους άνεργους ενήλικες, σε φορείς χάραξης πολιτικής, σε κέντρα κατάρτισης, σε οργανώσεις και ενώσεις που εργάζονται με ανέργους, σε κέντρα απασχόλησης, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθοδήγησης / παροχής συμβουλών / διαμεσολάβησης για τους ανέργους.

Εταιρικό σχήμα